Wireshark Lab : Introduction to Wireshark

หลังจากวันนี้เป็นต้นไป บล็อกของผมก็มีเรื่องราวซีรีย์ในทุกสัปดาห์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่าง นั่นก็คือ Wireshark Lab ซึ่งซีรีย์นี้เกิดขึ้นได้เพราะวิชา Computer Network Technology หรือ CNT ที่ผมเรียนปริญญาโท (ปีแรก) อยู่ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยอาจารย์โชติพัชร์ ภรณวลัยได้สั่งการบ้านแล็บทุกสัปดาห์ และให้ส่งการบ้านโดยการเขียนบล็อก!!!

เพราะฉะนั้นทุกสัปดาห์ ใครที่เข้ามาอ่านบล็อกผมก็จะได้รับความรู้ทางด้านเน็ตเวิร์ก + ประสบการณ์จากการทำการบ้านของผมไปด้วยพร้อมกันครับ (ถ้าผมอู้ไม่เขียน ก็จะไม่มีคะแนนส่งการบ้านเหมือนกัน – -“)

ลักษณะการบ้านแล็บทั้งหมด 11 แล็บนั้น (รู้สึกจะให้ทำแล็บละสัปดาห์) จะเป็นลักษณะของ Wireshark Lab ทั้งหมด ซึ่งแล็บแรกของวันนี้คือ Introduction to Wireshark

(more…)